REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JUDO

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

JUDO Mizuka Sp. z o.o. (non profit) zobowiązuje się do prowadzenia zajęć judo z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie ze sztuką instruktorską oraz trenerską.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zajęcia judo w JUDO Mizuka Sp. z o.o. prowadzone są zgodnie harmonogramem zajęć z uwzględnieniem kalendarza roku szkolnego, dostępnym na stronie klubowej www.judomizuka.pl.

 2. W zajęciach judo mogą brać udział uczestnicy, którzy podpisali umowę o prowadzenie zajęć judo przez JUDO Mizuka Sp. z o.o.

 3. JUDO Mizuka Sp. z o.o. prowadzi zajęcia judo dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na grupy:

Oznaczenia grup

Charakterystyka grup

             P

grupy przedszkolne

             S

grupy szkolne

             Z

grupy zaawansowane

             M

grupa masters (dorośli)

 

 

 1. O kwalifikacji uczestnika do poszczególnych grup decydują trenerzy prowadzący dane grupy.

 2. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty za zajęcia i nie obliguje JUDO Mizuka Sp. z o.o. do ponownego ich przeprowadzenia.

 

§ 3. ODPŁATNOŚCI

 1. Zajęcia w JUDO Mizuka Sp. z o.o. są odpłatne.

Liczba zajęć w tygodniu*

 

1 / tydz.

2 i więcej / tydz.

Rata miesięczna za zajęcia**

 

90 zł

100 zł

*  Oprócz tego nasi zawodnicy mają prawo udziału w klubowym randori, które odbywa się w każdą środę w godz. 17.30 - 18.00 (młodsi) i 18.30 - 20.15 (starsi) na Centrum Sportu (z wyłączeniem najmłodszych grup przedszkolnych)..

** Składki obowiązują w miesiącach, w których odbywają się treningi. W miesiącach wakacyjnych jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach opłata nie obowiązuje.

 

 1. Opłata za zajęcia, o których mowa w § 1 płatna jest z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 2. Opłata za zajęcia dokonywana jest na rachunek bankowy podany w umowie, z dopiskiem w tytule wpłat danych: Opłata za trening w miesiącu: MM.RRRR - Imię i nazwisko uczestnika.

 3. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy określony w § 3 ust. 3. Uchybienie terminowi płatności za poszczególne miesiące skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w dalszych treningach do chwili uregulowania zaległości.

 4. W przypadku uczęszczania na zajęcia judo w JUDO Mizuka Sp. z o.o. rodzeństwa, opłaty za dzieci z grup młodszych ulega zmniejszeniu o 50%. UWAGA! warunkiem naliczenia zniżki jest terminowe wniesienie opłaty.

 5. Obniżenie wysokości płatności dotyczyć może tylko tych członków, którzy nie zalegają z opłatami.

 6. W przypadku rozwiązania umowy, Opiekun/Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty za zajęcia do miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy włącznie, niezależnie w którym dniu miesiąca to nastąpiło oraz wszystkich innych należnych JUDO Mizuka Sp. z o.o. zaległych płatności wraz z wymagalnymi odsetkami w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy na rachunek bankowy określony w § 3 ust. 3.

 7. JUDO Mizuka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zalegania z płatnością za zajęcia za dwa pełne okresy płatności.

   

§ 4. ZOBOWIĄZANIA

Opiekun/Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Dokonywania terminowo opłat za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez JUDO Mizuka Sp. z o.o.

 2. Niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia w JUDO Mizuka Sp. z o.o. w przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału uczestnika w zajęciach. W takich przypadkach istotne jest skuteczne poinformowanie osób prowadzących - trenerów.

 3. Posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas obowiązywania umowy.

 4. Pokrycia wszelkich szkód materialnych, które wynikły z winy uczestnika, jeśli takie zaistnieją.

 

§ 5. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i wiąże strony od dnia podpisania.

 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec miesiąca.

 3. Wypowiedzenie umowy obywa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. W przypadku zalegania z płatnościami za dwa okresy płatności, umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.

   

 

§ 6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo.

 2. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisu Kodeksu cywilnego.

 3. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

 

§ 7. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA LUB OPIEKUNA UCZESTNIKA

 

 1. Opiekun wyraża zgodę na uprawianie judo przez jego dziecko w barwach JUDO Mizuka Sp. z o.o. w każdej z następujących form i postaci: zajęcia treningowe i konsultacje na miejscu; wyjazdy, obozy i zgrupowania sportowe w kraju i zagranicą; zawody kontrolne oraz oficjalne zawody sportowe na terenie Polski i poza granicami naszego kraju.

 2. Opiekun oświadcza, że znany jest mu stan zdrowia jego dziecka i nie ma przeciwwskazań lekarskich do brania udziału w zajęciach sportowych judo organizowanych przez JUDO Mizuka Sp. z o.o.

 3. Upoważniam JUDO Mizuka Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j.t. Dz.U.z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) do celów zawarcia umowy o prowadzenie zajęć przez JUDO Mizuka Sp. z o.o. oraz wszystkimi celami związanymi z reprezentowaniem JUDO Mizuka Sp. z o.o.

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a), iż administratorem danych osobowych jest JUDO Mizuka Sp. z o.o. oraz oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie wglądu do nich oraz ich poprawiania.

 5. Wyrażam zgodę na rejestrację fotograficzną i filmową z działań JUDO Mizuka Sp. z o.o. , na których widnieje Opiekun/Uczestnik oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału przez JUDO Mizuka Sp. z o.o.