Egzaminy na stopnie kyu - wymagane informacje i techniki

3,5 kyu - wymagania

TECHNIKI NAGE WAZA - rzuty

  • TSURIKOMI GOSHI

  • SODE TSURIKOMI GOSHI

  • ASHI GURUMA

TECHNIKI KATAME WAZA

  • USHIRO UDE GARAMI

  • KATA JUJI JIME

  • GYAKU JUJI JIME

  • NAMI JUJI JIME